99 Nama Alllah SWT

Posted by Wahyudi Poriansyah 9:24 PM, under | No comments

Dalam agama Islam, Asmaa'ul husna adalah nama-nama Allah ta'ala yang indah dan baik. Asma berarti nama dan husna berati yang baik atau yang indah jadi Asma'ul Husna adalah nama nama milik Allah ta'ala yang baik lagi indah.
Sejak dulu para ulama telah banyak membahas dan menafsirkan nama-nama ini, karena nama-nama Allah adalah alamat kepada Dzat yang mesti kita ibadahi dengan sebenarnya. Meskipun timbul perbedaan pendapat tentang arti, makna, dan penafsirannya akan tetapi yang jelas adalah kita tidak boleh musyrik dalam mempergunakan atau menyebut nama-nama Allah ta'ala. Selain perbedaaan dalam mengartikan dan menafsirkan suatu nama terdapat pula perbedaan jumlah nama, ada yang menyebut 99, 100, 200, bahkan 1.000 bahkan 4.000 nama, namun menurut mereka, yang terpenting adalah hakikat Dzat Allah SWT yang harus dipahami dan dimengerti oleh orang-orang yang beriman seperti Nabi Muhammad SWT.
Asmaaulhusna secara harfiah ialah nama-nama, sebutan, gelar Allah yang baik dan agung sesuai dengan sifat-sifat-Nya. Nama-nama Allah yang agung dan mulia itu merupakan suatu kesatuan yang menyatu dalam kebesaran dan kehebatan milik Allah.
Para ulama berpendapat bahwa kebenaran adalah konsistensi dengan kebenaran yang lain. Dengan cara ini, umat Muslim tidak akan mudah menulis "Allah adalah ...", karena tidak ada satu hal pun yang dapat disetarakan dengan Allah, akan tetapi harus dapat mengerti dengan hati dan keteranga Al-Qur'an tentang Allah ta'ala. Pembahasan berikut hanyalah pendekatan yang disesuaikan dengan konsep akal kita yang sangat terbatas ini. Semua kata yang ditujukan pada Allah harus dipahami keberbedaannya dengan penggunaan wajar kata-kata itu. Allah itu tidak dapat dimisalkan atau dimiripkan dengan segala sesuatu, seperti tercantum dalam surat Al-Ikhlas.
"Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia". (QS. Al-Ikhlas : 1-4)
Para ulama menekankan bahwa Allah adalah sebuah nama kepada Dzat yang pasti ada namanya. Semua nilai kebenaran mutlak hanya ada (dan bergantung) pada-Nya. Dengan demikian, Allah Yang Memiliki Maha Tinggi. Tapi juga Allah Yang Memiliki Maha Dekat. Allah Memiliki Maha Kuasa dan juga Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sifat-sifat Allah dijelaskan dengan istilah Asmaaul Husna, yaitu nama-nama, sebutan atau gelar yang baik.

Di dalam kitab suci Al-Qur'an Allah SWT disebut juga dengan nama-nama sebutan yang berjumlah 99 nama yang masing-masing memiliki arti definisi / pengertian yang bersifat baik, agung dan bagus. Secara ringkas dan sederhana Asmaul Husna adalah sembilanpuluhsembilan nama baik Allah SWT.

Firman Allah SWT dalam surat Al-Araf ayat 180 :

"Allah mempunyai asmaul husna, maka bermohonlah kepadaNya dengan menyebut asmaul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-namaNya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan".

Berikut ini adalah 99 nama Allah SWT beserta artinya :

1
Ar - Rahman (Ar Rahman)
Maha Pemurah
2
Ar - Rahim (Ar Rahim)
Maha Mengasihi
3
Al - Malik (Al Malik)
Maha Menguasai /Maharaja Teragung
4
Al - Quddus (Al Quddus)
Maha Suci
5
Al - Salam (Al Salam)
Maha Selamat Sejahtera
6
Al - Mu'min (Al Mukmin)
Maha Melimpahkan Keamanan
7
Al - Muhaimin (Al Muhaimin)
Maha Pengawal serta Pengawas
8
Al - Aziz (Al Aziz)
Maha Berkuasa
9
Al - Jabbar (Al Jabbar)
Maha Kuat Menundukkan Segalanya
10
Al - Mutakabbir (Al Mutakabbir)
Melengkapi Segala kebesaranNya
11
Al - Khaliq (Al Khaliq)
Maha Pencipta
12
Al - Bari (Al Bari)
Maha Menjadikan
13
Al - Musawwir (Al Musawwir)
Maha Pembentuk
14
Al - Ghaffar (Al Ghaffar)
Maha Pengampun
15
Al - Qahhar (Al Qahhar)
Maha Perkasa
16
Al - Wahhab (Al Wahhab)
Maha Penganugerah
17
Al - Razzaq (Al Razzaq)
Maha Pemberi Rezeki
18
Al - Fattah (Al Fattah)
Maha Pembuka
19
Al - 'Alim (Al Alim)
Maha Mengetahui
20
Al - Qabidh (Al Qabidh)
Maha Pengekang
21
Al - Basit (Al Basit)
Maha Melimpah Nikmat
22
Al - Khafidh (Al Khafidh)
Maha Perendah / Pengurang
23
Ar - Rafi' (Ar Rafik)
Maha Peninggi
24
Al - Mu'izz (Al Mu'izz)
Maha Menghormati / Memuliakan
25
Al - Muzill (Al Muzill)
Maha Menghina
26
As - Sami' (As Sami)
Maha Mendengar
27
Al - Basir (Al Basir)
Maha Melihat
28
Al - Hakam (Al Hakam)
Maha Mengadili
29
Al - 'Adl (Al Adil)
Maha Adil
30
Al - Latif (Al Latif)
Maha Lembut serta Halus
31
Al - Khabir (Al Khabir)
Maha Mengetahui
32
Al - Halim (Al Halim)
Maha Penyabar
33
Al - 'Azim (Al Azim)
Maha Agung
34
Al - Ghafur (Al Ghafur)
Maha Pengampun
35
Asy - Syakur (Asy Syakur)
Maha Bersyukur
36
Al - 'Aliy (Al Ali)
Maha Tinggi serta Mulia
37
Al - Kabir (Al Kabir)
Maha Besar
38
Al - Hafiz (Al Hafiz)
Maha Memelihara
39
Al - Muqit (Al Muqit)
Maha Menjaga
40
Al - Hasib (Al Hasib)
Maha Penghitung
41
Al - Jalil (Al Jalil)
Maha Besar serta Mulia
42
Al - Karim (Al Karim)
Maha Pemurah
43
Ar - Raqib (Ar Raqib)
Maha Waspada
44
Al - Mujib (Al Mujib)
Maha Pengkabul
45
Al - Wasi' (Al Wasik)
Maha Luas
46
Al - Hakim (Al Hakim)
Maha Bijaksana
47
Al - Wadud (Al Wadud)
Maha Penya
48
Al - Majid (Al Majid)
Maha Mulia
49
Al - Ba'ith (Al Baith)
Maha Membangkitkan Semula
50
Asy - Syahid (Asy Syahid)
Maha Menyaksikan
51
Al - Haqq (Al Haqq)
Maha Benar
52
Al - Wakil (Al Wakil)
Maha Pentadbir
53
Al - Qawiy (Al Qawiy)
Maha Kuat
54
Al - Matin (Al Matin)
Maha Teguh
55
Al - Waliy (Al Waliy)
Maha Melindungi
56
Al - Hamid (Al Hamid)
Maha Terpuji
57
Al - Muhsi (Al Muhsi)
Maha Penghitung
58
Al - Mubdi (Al Mubdi)
Maha Pencipta dari Asal
59
Al - Mu'id (Al Muid)
Maha Mengembali dan Memulihkan
60
Al - Muhyi (Al Muhyi)
Maha Menghidupkan
61
Al - Mumit (Al Mumit)
Mematikan
62
Al - Hayy (Al Hayy)
Senantiasa Hidup
63
Al - Qayyum (Al Qayyum)
Hidup serta Berdiri Sendiri
64
Al - Wajid (Al Wajid)
Maha Penemu
65
Al - Majid (Al Majid)
Maha Mulia
66
Al - Wahid (Al Wahid)
Maha Esa
67
Al - Ahad (Al Ahad)
Tunggal
68
As - Samad (As Samad)
Menjadi Tumpuan
69
Al - Qadir (Al Qadir)
Maha Berupaya
70
Al - Muqtadir (Al Muqtadir)
Maha Berkuasa
71
Al - Muqaddim (Al Muqaddim)
Maha Menyegera
72
Al - Mu'akhkhir (Al Muakhir)
Maha Penangguh
73
Al - Awwal (Al Awwal)
Pertama
74
Al - Akhir (Al Akhir)
Akhir
75
Az - Zahir (Az Zahir)
Zahir
76
Al - Batin (Al Batin)
Batin
77
Al - Wali (Al Wali)
Wali / Memerintah
78
Al - Muta'ali (Al Muta Ali)
Maha Tinggi serta Mulia
79
Al - Barr (Al Barr)
banyak membuat kebajikan
80
At - Tawwab (At Tawwab)
Menerima Taubat
81
Al - Muntaqim (Al Muntaqim)
Menghukum Bersalah
82
Al - 'Afuw (Al Afuw)
Maha Pengampun
83
Ar - Ra'uf (Ar Rauf)
Maha Pengasih serta Penya
84
Malik - ul - Mulk (Malikul Mulk)
Pemilik Kedaulatan Kekal
85
Dzul - Jalal - Wal - Ikram (Dzul Jalal Wal Ikram)
Mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan
86
Al - Muqsit (Al Muqsit)
Maha Saksama
87
Al - Jami' (Al Jami)
Maha Pengumpul
88
Al - Ghaniy (Al Ghaniy)
Maha Kaya Dan Lengkap
89
Al - Mughni (Al Mughni)
Maha Mengkayakan dan Memakmurkan
90
Al - Mani' (Al Mani)
Maha Pencegah
91
Al - Darr (Al Darr)
Mendatangkan Mudharat
92
Al - Nafi' (Al Nafi)
Memberi Manfaat
93
Al - Nur (Al Nur)
Cahaya
94
Al - Hadi (Al Hadi)
Memimpin dan Memberi Pertunjuk
95
Al - Badi' (Al Badi)
Maha Pencipta Tiada BandinganNya
96
Al - Baqi (Al Baqi)
Maha Kekal
97
Al - Warith (Al Warith)
Maha Mewarisi
98
Ar - Rasyid (Ar Rasyid)
Memimpin Kepada Kebenaran
99
As - Sabur (As Sabur)
Maha Penyabar / Sabar

0 comments:

Blog Archive

Label Blogumus

Blogumulus by Roy Tanck and Amanda Fazani

KELUARGA Q

KELUARGA Q